College van kerkrentmeesters 

Een imposante naam voor een prozaïsche taak. In twee steekwoorden kan worden aangegeven wat het College van kerkrentmeesters doet en wat haar missie is: 

• het College van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente; 

• de missie van het College van kerkrentmeesters is uitermate eenvoudig maar toch van groot belang: ervoor zorgen, dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan, vandaag en morgen en alle jaren, die nog komen.  

Achter deze omschrijving schuilt natuurlijk meer. De ouderlingen-kerkrentmeester zijn eerst en vooral ouderling en zijn daarom ambtsdrager in volle rechten en plichten. Het is goed daarop nog eens te wijzen. Zij zijn ouderlingen met een speciale taak. Hun achtergrond en motivatie blijft evenwel pastoraal. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Deze hebben dezelfde taak maar zijn geen lid van een kerkenraad. Een praktische oplossing om deskundigheid aan te trekken van mensen, die slechts een beperkte tijd ter beschikking hebben of die geen ambitie hebben zitting te nemen in een kerkenraad. 

Beleidsplan 

De taakstelling van de kerkrentmeesters omvat: het zorgdragen voor voldoende financiële middelen zodat het door de kerkenraad vastgestelde pastorale beleid verwezenlijkt kan worden, ofwel een tijdig waarschuwen, indien er onvoldoende middelen zijn om het pastoraal beleidsplan te kunnen uitvoeren. 

Sedert de restauratie van de Oudshoornse Kerk over de periode van september 1979 tot en met maart 1983 verkeert de kerk in goede staat. Om in de toekomst inzicht in de te verwachten kosten van kerk en bijgebouwen te houden is een meerjarenplan opgesteld. 

Door ontvangsten van de actie Kerkbalans, verhuur van de kerk (voor rouw- en trouwdiensten en concerten), legaten, giften, collecten en de Rijkssubsidie wordt gestreeft de kerk financieel gezond te houden.

Teneinde de kerkrentmeesters te ontlasten heeft het College van kerkrentmeesters een Beheercommissie ingesteld.

Er is ook een Stichting: Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk die geld inzamelt voor onderhoud van de monumentale kerk en het monumentale Hess-orgel. Deze stichting is zelfstandig en staat los van de geloofsgemeenschap van de Oudshoornse Kerk. 

Het College van Kerkrentmeesters is in het bestuur van de Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk vertegenwoordigd. 

Taken van de kerkrentmeesters zijn: 

1. geldwerving 

2. financieel beheer 

3. beheer van onroerende zaken 

4. beheer van roerende zaken 

5. personele zaken 

6. financiële administratie 

7. ledenadministratie, 

Het college ontwikkelt een eigen beleidsplan op basis van het algemene beleidsplan van de Oudshoornse Kerk. Zij legt dat ter goedkeuring voor aan de kerkenraad van de Oudshoornse Kerk.