Kerkenraad 

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad, die bestaat uit (het college van) diakenen, (het college van) kerkrentmeesters, het consistorie (de ouderlingen), de predikant en de scriba.

Er zijn daarnaast verschillende werkgroepen en commissies die elk onder een college vallen. 

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerk. 

De kerkenraad vergadert maandelijks. De notulen van de vergadering worden gemaakt door de scriba. De agenda wordt eveneens door de scriba voorbereid en gemaakt. 

Op agenda van de kerkenraad moet minimaal staan:

  1. Activiteiten van zowel afgelopen periode als komende periode van de diverse colleges en commissies, die rechtstreeks onder de kerkenraad ressorteren.
  2. Eveneens komt aan de orde daar waar afgeweken wordt van de doelstellingen genoemd in de verschillende (beleids-)plannen van de colleges en commissies.
  3. Zorgpunten van de diverse werkgroepen en met name verbeteracties hoe zorgen weggenomen kunnen worden