Consistorie

Het consistorie noemen we in de kerk de vergadering van de predikant en de ouderlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor het pastoraat, zowel

het huisbezoek als het bijzonder pastoraat bij ziekte, geboorte, doop en Avondmaal, huwelijk en overlijden. Het consistorie vergadert tenminste eenmaal per 2 maanden. Op deze vergaderingen komen pastorale zaken aan de orde. Deze vergaderingen kunnen worden uitgebreid samen met de contacthouders.

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzondere taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als geloofsgemeenschap. 

De Oudshoornse Kerk kent niet een gemeente-indeling naar wijken met een verantwoordelijke ouderling voor een wijk. Dat heeft als nadeel dat veel gemeenteleden die op zekere afstand tot de kerk staan, voor de kerkenraad ‘onzichtbaar’ zijn en blijven. Om hier verandering in te brengen, is in 2015 een start gemaakt met de werkgroep Contacthouders. Iedere Contacthouder probeert een kring rondom zich te formeren om aandacht te schenken aan die gemeenteleden die op meer afstand tot de gemeente staan. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, maar zou nog geïntensiveerd kunnen worden. 

Het consistorie ontwikkelt een eigen beleidsplan op basis van het algemene beleidsplan van de Oudshoornse Kerk. Zij legt dat ter goedkeuring voor aan de Kerkenraad van de Oudshoornse Kerk.